S__85000215_0.jpg

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายทรงกลด ขาวแจ้ง นวท.ชพ. และนายฉลองชัย เผ่าพงษา พขร. เข้าร่วมการประชุม Stakeholders Meeting ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ร่วมกับคณะกรรมการผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยง (Karen Refugee Committee: KRC) และคณะกรรมการผู้ลี้ภัยคาเรนนี (Karenni Refugee Committee: KnRC) หัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ คณะกรรมการพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ผู้แทน NGOs ในกำกับ อาทิ TBC MI IRC SVA SCI HI ACTED ADRA และ COEER เป็นต้น โดยการประชุมฯ ได้หารือในประเด็นที่หลากหลาย อาทิ (1) การให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในห้วงที่ผ่านมา และในอนาคต (2) รายงานสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานไม่ปกติบริเวณชายแดน (3) การรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ Large-scale Resttlement โดยนายทรงกลดฯ ได้ร่วมกล่าวเปิดการประชุมและร่วมตอบข้อซักถามในที่ประชุมฯ
โดยผู้แทน CCSDPT ได้กล่าวชื่นชมที่ มท. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ และร่วมตอบข้อซักถามต่าง ๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดในการหารือและการตอบข้อซักถามเป็นเรื่องที่มีการกำหนดชั้นความลับ ไม่สามารถนำเรียนผ่านระบบนี้ได้ ซึ่งจะนำเรียนอย่างเป็นทางการต่อไป

S__85000217_0.jpg