วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. -16.30 น. นางสาวรมณ มโนรส ผอ.กปยน.ตท.สป./ผช.หน.สศอ.มท. และนางสาวพร้อมพรรณ นราภิรมย์ขวัญ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กปยน.ตท.สป. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการให้สัตยาบรรณอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภายในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1948 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกรรมการ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ
โดยมีกรอบระยะเวลาและแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 ดังนี้
1. มี.ค. 67 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติให้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ
2. เม.ย. – มิ.ย. 67 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ประชุมคณะทำงานแก้ไขกฎหมายด้านแรงงานสัมพันธ์
3. ก.ค. – ก.ย. 67 รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างกฎหมายและดำเนินการตามขั้นตอนของการเสนอร่างกฎหมาย
4. ต.ค. – ธ.ค. 67 เสนอเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ พร้อมร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งให้ ครม. เห็นชอบ

5. ครม.เห็นชอบรับหลักการ ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

6. หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแจ้งลงทะเบียนการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ กับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ

7. อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้