76576_0.jpg

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 17.30 น. นางอุไร อ่อนหัวโทน เจ้าพนักงานธุรการชำนางาน, น.ส.เนตร์นภา อินต๊ะเป็ง พนง.วิชาการเงินและบัญชี และ น.ส.อรยา ถนอมพุทธ จนท.สนับสนุนงานมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 2 - 3 และจัดเตรียมสนับสนุนข้อมูลชี้แจงกรณีที่มีประเด็นอภิปรายซักถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภา ชั้น4 (CA411) โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รอง ปมท. (บ.) เป็นผู้แทน ปมท. เข้าร่วมชี้แจงกรณีที่มีประเด็นอภิปรายซักถามฯ ในภาพรวมของ สป.มท. มาตรา 20 ของ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปึ พ.ศ. 2567 (อภิปรายในเวลา 15.00-17.30น.) ซึ่งไม่มีประเด็นข้อซักถามฯ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของ ตท.สป.มท.

76574_0.jpg76575_0.jpg