S__85073933.jpg

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. นายทรงกลด ขาวแจ้ง นวท.ชพ. เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างอนุบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ เพื่อประกอบการผ่อนผันแรงงาน 4 สัญชาติ (กัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม) ในการเดินทางกลับประเทศต้นทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผู้แทน สคก. ผู้แทนกรมการจัดหางาน รง. ผู้แทน สตม. ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กต. ร่วมหารือ โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จะตัดร่างกฎกระทรวงฯ ออกจากการพิจารณา เนื่องด้วยการยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขาเข้า(Re-entry) จึงทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยปริยาย ส่งผลให้ไม่มีความจำเป็นต้องยกร่างกฎกระทรวงเพื่อยกเลิกค่าธรรมเนียมฯ เป็นการชั่วคราว ทำให้ร่างอนุบัญญัติที่ต้องเสนอให้ รมว.มท. และ นรม. พิจารณาลงนาม ภายหลัง ครม. ให้ความเห็นชอบ จะเหลือเพียง 1 ฉบับเท่านั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าว รง. ได้เสนอให้ สลค. พิจารณาแล้ว และจะนำเข้า ครม. ในวันอังคารที่ 26 มี.ค. 2567 เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป