S__5054534_0.jpg

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00-10.45 น. นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ผช.รมว. นางสาวรมณ มโนรส ผอ.กปยน.ตท.สป./ผช.หน.สศอ.มท. และนางสาวพร้อมพรรณ นราภิรมย์ขวัญ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กปยน.ตท.สป. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปคม) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุมฯ

ในการนี้ นายมานะ สิมมา ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำทีมงาน กปยน.ตท.สป. นำเรียนสรุปข้อมูลที่จำเป็น และตอบคำถาม ผช.รมว. ก่อนเริ่มการประชุม ปคม.

ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้
1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ฉบับปรับปรุง
2. ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism)
3. ผลการประชุมหารือร่วมกันเรื่องการบริหารศูนย์คัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายระดับชาติ
4. ผลการนำคณะผู้แทนไทยเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือไทย – สหรัฐอเมริกา และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
5. ร่างรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) และกรอบเวลาการจัดทำรายงานฯ
6. การปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
7. การปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการร่วมขับเคลื่อนและคณะอนุกรรมการร่วมบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย – ออสเตรเลีย (ฝ่ายไทย) และคำสั่งการจัดโครงสร้างศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย – ออสเตรเลีย และแต่งตั้งผู้อำนวยการบริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์
8. การยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

S__5054532_0.jpg