S__5054554.jpg

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 11.00-12.00 น. นางสาวรมณ มโนรส ผอ.กปยน.ตท.สป./ผช.หน.สศอ.มท. และนางสาวพร้อมพรรณ นราภิรมย์ขวัญ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กปยน.ตท.สป. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว.พม. เป็นประธานการประชุมฯ การประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้
1. การกำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
2. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาเพื่อการช่วยเหลือผู้เสียหายจาการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์
3. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อสั่งการประธาน ปกค. ความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหาย (ดอนเมือง)
4. สถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานไทยและการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ
5. การปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอบพระคุณค่ะ