227072562798288472.jpg

วันนี้ (๙ พ.ค. ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ รอง หน.สศอ.มท./ผอ.ตท.สป.มท. นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี ผช.หน.สศอ.มท./ผอ.กปยน.ตท.สป. นายทรงกลด ขาวแจ้ง นวท.ชก. รกน.นวท.ชพ. ตท.สป. และเจ้าหน้าที่ สศอ.มท. ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ Mr. Niels Unkel รองกงสุล
Ms. Janne Meijer เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และนายกฤตนุ ศุภสามเสน เจ้าหน้าที่กงสุล
สอท. เนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม ตท.สป. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและขอคำแนะนำในการดำเนินการกิจกรรมช่วยเหลือ ผภร.

227070885076681798.jpg

227070885076708529.jpg

227069207355099233.jpg

227069207355069813.jpg

227067529633467590.jpg