227532258516711907.jpg

วันนี้ (๙ พ.ค. ๒๕๖๖) เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ รอง หน.สศอ.มท./ผอ.ตท.สป.มท. นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี ผช.หน.สศอ.มท./ผอ.กปยน.ตท.สป. นายทรงกลด ขาวแจ้ง นวท.ชก. รกน. นวท.ชพ. และเจ้าหน้าที่ สศอ.มท. ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ นางสาวขวัญเรือน ศรีจันทร์ ผอ.ส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สน.มน.ปค.และคณะ ณ ห้องประชุม ตท.สป. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่างการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
อนึ่ง การประชุมมีชั้นความลับ จึงไม่สามารถแจ้งผลการประชุมฯ ทางระบบนี้ได้

227533936238278775.jpg