336199964270306302.jpg

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2566 เวลา 16.00-18.30 น. ณ สโมสรนักข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) มณียาเซ็นเตอร์ เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รอง หน.สศอ.มท./ผอ.ตท.สป. ได้มอบหมายให้ รมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี ผอ.กปยน.ตท.สป./ผช.หน.สศอ.มท. เข้าร่วมงานการประกาศเปิดศูนย์วิจัยเกี่ยวกับเพศสภาพและการถูกบังคับให้โยกย้ายถิ่นฐาน (CGFD) ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พร้อมกับการเปิดตัว ศาสตราจารย์พอลล่า บาเนอร์จี ประธานศูนย์วิจัยฯ นักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องของเพศสภาพ การอพยพและการพลัดถิ่นโดยการถูกบังคับ ซึ่งเป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเพศสภาพและการถูกบังคับให้โยกย้ายถิ่นฐาน จากศูนย์วิจัยการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Research Centre : IDRC) ภายในงาน Professor Kazuo Yamamoto อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานฯ และมีบุคคลสำคัญต่างๆ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการเปิดศูนย์วิจัยฯ อาทิ Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย Dr.Kundan Mishra เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์วิจัยการพัฒนาระหว่างประเทศ (IDRC) แคนาดา และได้มีพิธีการรับมอบตำแหน่งศาสตราจารย์พอลล่า นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พอลล่าได้มีการกล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์วิจัยว่า มุ่งเน้นในการผลิตผลงานวิจัยในเรื่องของเพศสภาพในระดับโลก ท่ามกลางบริบทของความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะมีการสร้างและขยายเครือข่ายเพื่อให้มีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพงานวิจัยในภูมิภาค ซึ่งหวังว่าจะมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ ในระดับของมหาวิทยาลัย รัฐบาล ระบบสหประชาชาติ องค์กรระหว่างประเทศและระบบรัฐบาลในประเทศ รวมถึงภาคประชาสังคมและผู้แทนของผู้ถูกบังคับให้โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มต่างต่อไป