455196361727779119.jpg

วันนี้ (๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖) เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป./ รอง หน.สศอ.มท. นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี ผอ.กปยน.ตท.สป./ผช.หน.สศอ.มท. นายทรงกลด ขาวแจ้ง นวท.ชก. รกน. นวท.ชพ. กปยน.ตท.สป. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ผ่านทางระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ซึ่งการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม อาทิ รง. พม. ตร. และ ศรชล เป็นต้น โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าการรับฟังความคิดเห็นแนวทาง การออกใบอนุญาตทำการประมง พื้นบ้าน และการกำหนดให้เครื่องมือประมงบางชนิดเป็นเครื่องมือประมงพาณิชย์ ประกาศคณะกรรมการ นโยบายการประมงแห่งชาติ เรื่องมาตรการห้ามการอุดหนุนแก่การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) โครงการนำเรือประมง ออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน การเตรียมการรับตรวจจากสหภาพยุโรป (European Union: EU) ตามข้อเสนอแนะของทาง EU และ ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เป็นต้น

455196361727816080.jpg

455196361727937156.jpg

455196361727857149.jpg

455198811201370117.jpg