455356869353444021.jpg

วันนี้ (๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖) เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป./ รอง หน.สศอ.มท. นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี ผอ.กปยน.ตท.สป./ผช.หน.สศอ.มท. นายทรงกลด ขาวแจ้ง นวท.ชก. รกน. นวท.ชพ. กปยน.ตท.สป. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมหารือกับนาย Guiseppe De Vincentiis ผู้แทนข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย และนายปกครอง ศรีขาว เจ้าหน้าที่ประสานงานสำนักงานผู้แทนข้าหลวงใหญ่ฯ ประจำประเทศไทย ในประเด็นเรื่อง การให้ความช่วยเหลือ ผภร. ภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ณ ห้องประชุม ตท.สป.
อนึ่ง การประชุมมีชั้นความลับ จึงไม่สามารถแจ้งผลการประชุมฯ ทางระบบนี้ได้

455356869353466271.jpg

455356869353537981.jpg

455356869353505961.jpg

455356869353588482.jpg