455616664542970337.jpg

วันนี้ (วันที่ 18 พ.ค. 2566) ปมท. ได้มอบหมายให้ ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป. เป็นผู้แทน มท. พร้อมด้วย น.ส. นญา พราหมหันต์ นวท.ชก. ร่วมเป็นเกียรติในการเปิด “โครงการฉีดวัคซีน HPV เพื่อชีวิตไม่โดนตัดจบ” ซึ่งจัดโดย สภากาชาดไทย ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีน HPV ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท MSD ประเทศไทย จำนวน 800,000 โดส โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรและบุคคลกลุ่มเปราะบางเพศหญิง อายุระหว่าง 12-15 ปี ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) และกลุ่มประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติด้วย

455616664543019059.jpg

455616664543074507.jpg

455616664543110026.jpg