455659714879406131.jpg

วันนี้ (วันที่ 18 พ.ค. 2566) นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี ผอ.กปยน. เป็นผู้แทน มท. พร้อมด้วยนายทรงกลด ขาวแจ้ง นวท.ชก. เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2565 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Zoom โดยมีรองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานฯ และมีหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมด้วย อาทิ กรมการจัดหางาน รง. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รง. สตม.ตร. เป็นต้น โดยการประชุมฯ ข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาใน 2 ประเด็น ได้แก่
(1) การดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามเพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
(2) คนต่างด้าวที่มีหนังสือคนประจำเรือ กรณีที่มีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการต่ออายุใบนุญาตทำงานไม่ทัน ภายใน 15 พฤษภาคม 2566
โดยที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และความเห็นชอบของ ครม. จึงเห็นควรแจ้งขอความอนุเคราะห์ให้ สคก. พิจารณาว่าประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ สามารถดำเนินการครอบคลุมคนกลุ่มใดบ้าง และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจำเป็นต้องออกประกาศ มท. เพื่อผ่อนผันหรือไม่