1537933818363

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาเซียน  กองการต่างประเทศสป.มท. นายพัลลภ  ตันจริยภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน นายภูธนะ ชมพูมิ่ง ผอ.กลุ่มงานกิจการพิเศษ สนผ.สป. นางสาวมาลินดา เทวาพิทักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สป. นางสาวแพรวนภา คำประกอบ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ตท.สป.นางสาวชญานิษฐ์ ปานเขียว นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการตท.สป. และนางสาวนฤมล บุญเนื่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนผ.สป.  เข้าร่วมการประชุม 15th SOMRDPE Meeting และ 11th SOMRDPE+3 Meeting  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 

ภาพกิจกรรม 

1537933807136

1537933811196