กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกระทรวง/จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 • ดำเนินงานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกระทรวง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในเรื่องทุนการศึกษา ข้าราชการไปฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 • ดำเนินการด้านพิธีการทูตของ มท.
 • ดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร (Blacklist)
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการต่างประเทศทั่วไป : การอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ , หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
 • กลั่นกรองงานตามนโยบายและภารกิจด้านการต่างประเทศของ รมว.มท.
 • ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพข้าราชการในด้านภาษาต่างประเทศและพิธีการทูติ
 • ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศในส่วน มท.