สหประชาชาติ (United Nations) โดยมหาวิทยาลัย 17 แห่ง ได้เปิดหลักสูตร เรียนออนไลน์ (Massive Open Online Course : MOOCs) ภาคภาษาอังกฤษฟรี ในประเด็นที่เกี่ยวกับ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (SDGs) 17 หัวข้อ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน