>>>ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(UNHCR) ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562

>>>ผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปี ๒๕๖๑

>>>

>>>การประชุมหารือเพื่อพิจารณาการเสนอแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างไทยเมียนมา

>>>เอกสารขอรับข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างไทยกับเมียนมา 

>>>เอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อเสนอแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ระหว่างไทยกับเมียนมา