การตรวจเยี่ยมและรับฟังคำบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง

ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง

 

ขึ้นแท่นพิธีเพื่อรับการเคารพจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)