ประกาศกระทรวงมหาดไทย

 เอกสารแบบฟอร์มใบสมัครคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดคัดเลือก

องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ประเภทละ ๑ แห่ง โดยองค์กรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๔ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประกาศนียบัตรจากกระทรวงมหาดไทย แลองค์กรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และ ๒ จะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

นายธานี แสงรัตน์ เอกอัคราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในมิติเศรษฐกิจการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)