S__51503125.jpg

วันนี้ (11 ม.ค. 2567) เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นางอุมามาศ ฉวีวรรณ ผอ.กพบ. พร้อมด้วย น.ส.วิมลวรรณ เจียงวิลาวัณย์ นวท.ปก. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ทปษ. (ม) เป็นประธานการประชุมฯ

ที่ประชุมฯ ได้หารือในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. รายงานข้อมูลด้านการข่าวและความมั่นคงที่สำคัญ รวมถึงข้อวิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2. รายงานสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทย ซึ่งผู้แทน ตท.สป. ได้รายงานที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การลักลอบขนยางพาราผ่านประเทศ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนใน อ.สังขละบุรี ได้รับความเดือดร้อน จากมลภาวะทางกลิ่นและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสภาพการจราจรติดขัดจากการเดินทางของรถเทรเลอร์ ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสียชีวิต โดย มท. ได้มีหนังสือถึง จ.กาญจนบุรี ให้ติดตามและแก้ไขปัญหาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และ แจ้ง สมช. เพื่อทราบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่อไป
3. รายงานสถานการณ์สาธารณภัยและการดำเนินการรองรับ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นในบทบาทของ มท.
4. ประเด็นความมั่นคงอื่นๆ เช่น การดำเนินการในเรื่องชาติพันธุ์ในบทบาทของ มท. และการบริหารจัดการหนี้นอกระบบในบทบาทของ มท.

S__51503127.jpg

S__51503128.jpg

S__51503129.jpg