S__51503214.jpg

วันนี้ (11 ม.ค. 2567) เวลา 13.00 - 15.00 น. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ทปษ. (ม) และนางอุมามาศ ฉวีวรรณ ผอ.กพบ.ตท.สป. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาแนวทางการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร และส่งเสริมการนำเข้า - ส่งออกสินค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดและประเทศ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมี นายประมวล พงศ์ถาวราเดช เป็นประธานการประชุมฯ

โดยผู้แทน มท. ได้ชี้แจงเรื่องการดำเนินการของ มท. ประกาศ มท. และความพร้อมในการสนับสนุนในการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของ สมช. ซึ่งที่ประชุมฯ ได้เน้นย้ำมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 ที่ นรม. ได้ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาว่า จะไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ จากที่มีอยู่ในปัจจุบันจนกว่าฝ่ายเมียนมาจะรับรองผลการสำรวจร่วม (JDS)

S__51503216.jpg