S__340582435.jpg

ตามที่ น.ส.ภณิชชา ลิ่มสกุล ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมหารือย่างไม่เป็นทางการระหว่างอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กับหัวหน้าห้องการคณะกรรมการชายแดนแห่งชาติ ณ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 15-17 ม.ค. 2566 นั้น การประชุมฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มีผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ มท. ดังนี้

1. การจัดพิธีเปิดหลักเขตแดนที่ 3 - 18 บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.น่าน ที่ปรับปรุงเป็นหลักเขตแดนแบบพิเศษ เพื่อฉลองในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย – ลาว ครบรอบ 70 ปี โดยที่ประชุมฯ มีมติให้แต่ละฝ่ายประสานการดำเนินการกับจังหวัด/แขวง เพื่อรับมอบภารกิจดูแลหลักเขตแดนที่ 3 - 18 และหารือรายละเอียดในการจัดพิธีเปิด ซึ่งเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายจะเรียนเชิญประธสนคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - ลาว (JBC) (ระดับรมว.กต.) แต่หากไม่สามารถเชิญระดับ รมว.กต. ได้ จะเชิญในระดับประธานคณะเจ้าเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) ภายใต้ JBC เป็นประธานเปิด ทั้งนี้ มีกำหนดการดำเนินการภายในเดือน มี.ค. 2567

2. การดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมหลักเขตแดนที่จัดทำไว้แล้วตลอดแนวเขตแดน (อยู่ระหว่างการดำเนินการตอนใต้และจะดำเนินการตอนเหนือต่อไป) พื้นที่ จ.เชียงราย จ.พะเยา และ จ.น่าน โดยจำดำเนินการช่วงเดือน ก.พ. - ธ.ค. 2567

3.การตรวจภูมิประเทศร่วมของคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) ภายใต้ JBC ไทย - ลาว บริเวณสามหมู่บ้าน อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ และต้นน้ำเหือง (บ้านร่มเกล้า) อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยจะดำเนินการช่วง พ.ค. หรือ มิ.ย. 2567

4. การตรวจภูมิประเทศบริเวณดอนบ้านหนาด (ดอนหมากโม) อ.เมือง จ.นครพนม ภายใต้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เทคนิคภายใต้คณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย - ลาว (JTC) ภายใต้ JBC มีกำหนดการดำเนินการภายในเดือน มิ.ย. 2567

5. การศึกษาดูงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนแบบคงที่ในแม่น้ำโก-ลก ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ของคณะฝ่ายไทยและฝ่ายลาว ในเดือน มี.ค. 2567

อนึ่ง ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง คณะฯ ได้เดินทางไปสำรวจภูมิประเทศ ดังนี้
1. เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตแดนบริเวณเมืองบ่อเต็น สปป.ลาว - บ่อหาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ได้แก่ ตักบาตรเช้า เยี่ยมชมตลาดค่ำ ตลาดเช้า วัดเชียงทอง วัดวิชุน และหมู่บ้านผานม

S__340582437.jpg

S__340582438.jpg

S__340582439.jpg

S__340582440.jpg

S__340582441.jpg

S__340582444.jpg

S__340582446.jpg

S__340582450.jpg

S__340582451.jpg