650403_0.jpg

วันนี้ 31 ม.ค. 2567 น.ส.ชัชญ์ชัญญา วรัญช์รัชญ์ชญา นวท.ปก ซึ่งได้รับมอบหมายให้เค้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานด้านความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่องแนวทางการดำเนินงานต่อปัญหาบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ณ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 2567

สรุปสาระสำคัญการสัมมนา ดังนี้

ในวันที่ 30 ม.ค. 67 เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อหารือของแนวทางกองกำลังในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย กกล.สุรนารี กกล.บูรพา และ กปช.จต. รวมถึงหน่วยงาน ชด.ทหาร ผท.ทหาร กต. สมช. มท. และผู้แทนจากจังหวัดชายแดนไทยด้านกัมพูชา

ในวันที่ 31 ม.ค. 67 ได้มีการแถลงผลจากการหารือร่วมกัน โดยมีการกำหนดท่าทีของ กกล. และแนวหน้าในแต่ละพื้นที่ โดยอาศัยการเจรจาเป็นหลักในการดำเนินการในพื้นที่เป็นสำคัญ โดยเน้นประโยชน์และหลักอธิปไตยเป็นหลัก พร้อมทั้งคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

650407_0.jpg650406_0.jpg650405_0.jpg650404_0.jpg650408_0.jpg