S__93650967_0.jpg

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น. นายกาญจน์ สุภาภา นวท.ปก. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. โดยมี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง/หัวหน้าคณะทำงานฯ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานฯ มีเรื่องหารือ ดังนี้
1) รายงานข้อมูลการข่าวและความั่นคงที่สำคัญ เช่น การรวมกลุ่มมวลชนที่เรียกร้องเรื่องต่างๆ
2) รายงานสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้
3) การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในส่วนการขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ได้มาตรฐาน ได้กล่าวถึง ภาพรวมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศ พร้อมกับด้านการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดต้องอาศัยความร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รายงานสถานการณ์สาธารณภัยและการดำเนินการรองรับ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะต่างๆ รวมถึงการมีสิทธิเข้าถึงที่สาธารณะ อาทิ หาดทรายชายทะเล แก่งหินชายทะเล ฯลฯ
6) ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
7) ประเด็นความมั่นคงอื่นๆ (การประเมินมวลชนห้วง ครม.สัญจร จะ.พะเยา ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2567)

S__93650965_0.jpgS__93650968_0.jpg