S__96477187_0.jpg

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทหารทั่วไป กัมพูชา - ไทย (GBC) ครั้งที่ 16 (รวมการประชุมกองเลขานุการร่วม GBC) ระหว่างวันที่ 18 - 22 มี.ค. 67 ณ Garden City Hotel กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาและไทยเป็นประธานร่วม ในการประชุมดังกล่าว ปมท. ได้มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สป. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 21 - 22 มี.ค. 2567.

S__96477190_0.jpgS__96477189_0.jpg