S__55394318_0.jpg

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. นางมณฑ์หทัย รัตนนุพงค์ ผอ.ตท.สป. พร้อมด้วย นางอุมามาศ ฉวีวรรณ ผอ.กพบ.ตท.สป. และ นายทรงกลด ขาวแจ้ง นวท.ชพ. ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงภารกิจสำคัญของ มท. ในกลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ด้านบริหาร และด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ มท.

ในที่ประชุมฯ มีการนำเสนอภารกิจสำคัญของกลุ่มภารกิจใน 4 ประเด็น ได้แก่
1) งานตามนโยบายสำคัญของ รมว.มท. (11 ข้อ)
2) งานตามนโยบายสำคัญของ ปมท.
3) งานเร่งด่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
4) งานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม/สำนัก/กอง

โดย ตท.สป. ชี้แจงเรื่องการดำเนินการ ดังนี้
1. การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา เมียนมา และลาว) เดินทางกลับประเทศต้นทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 2567 ตามนโยบาย “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ แรงงานชื่นบาน สงกรานต์ชื่นใจ” โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาเข้า (Re-entry) ซึ่ง ครม. เห็นชอบและอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ ตามที่ ตท.สป. ได้ยกร่างฯ และส่งให้ รง. เสนอ ซึ่งต้องดำเนินการเสนอให้ รมว.มท. และ นรม. ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในวันที่ 29 มี.ค. 2567 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
2. ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย - ลาว เพื่อดูการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง ครั้งที่ 4 ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เรียบร้อยแล้ว โดย ตท.สป. จะประสาน กต. เพื่อสอบถามฝ่ายลาวซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ถึงความพร้อมในการจัดประชุมฯ ต่อไป

S__55394316_0.jpg