01.jpg

ตามที่ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ นางอุมามาศ ฉวีวรรณ นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (๖๔) ณ เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การประชุมอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อนึ่ง การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (๖๔) ฯ ได้จัดขึ้นตามคำเชิญของ พลจัตวาสีพัน พุดทะวง หัวหน้ากรมชายแดนทหาร กรมใหญ่เสนาธิการ/ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปลาว-ไทย

คณะอนุกรรมการฝ่ายไทย นำโดย พลโท สุรศักดิ์ พุทธสุวรรณ เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร/ประธานคณะอนุกรรมการความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทย-ลาว นำโดย พลจัตวาสีพัน พุดทะวง ฯ

สาระของการประชุม จะมุ่งเน้นการปรึกษาหารือและทบทวนผลของการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามชายแดนและความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว และความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นต่อไปปรากฏอยู่ในบันทึกการประชุมในครั้งนี้

  ข้อ ๗. ความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว

       ๗.๑ ความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน ไทย-ลาว

       ๗.๒ การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว

       ๗.๓ การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว

       ๗.๔ การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว

       ๗.๕ การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับ จังหวัด-แขวง

       ๗.๖ ความสัมพันธ์และความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างกองทัพและตำรวจของทั้งสองฝ่าย

       ๗.๗ การวางกำลังและการลาดตระเวนของกำลังติดอาวุธของทั้งสองฝ่ายตามบริเวณชายแดน ไทย-ลาว

       ๗.๘ ความร่วมมือของแต่ละฝ่ายถูกจับกุมคุมขัง

       ๗.๙ การเข้า-ออก บริเวณชายแดนไทย-ลาว

       ๗.๑๐ ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ

       ๗.๑๑ ปัญหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงไทย-ลาว

       ๗.๑๒ การปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)

       ๗.๑๓ การตรวจพื้นที่ร่วมตามชายแดนไทย-ลาว

       ๗.๑๔ ความร่วมมือในการดูแลรักษาและป้องกันตลิ่งพัง และการแก้ไขปัญหาดูดทรายในแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง

       ๗.๑๕ ความร่วมมือในการป้องกันการลักลอบค้าชนิดสัตว์ป่า พืชป่า และไม้หวงห้ามที่ผิดกฎหมาย

       ฯลฯ ดังนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ข้าพเจ้าฯในฐานะผู้แทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองเลขานุการฝ่ายไทยจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ตลอดจนเข้าร่วมการประชุมและเป็นสักขีพยาน รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะฯจนเสร็จสิ้นภารกิจ

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg