17677023227259.jpg

20 ก.พ. 2566 เวลา 9.30 - 15.30 น. นายภาสกร รัตนสุวรรณ นวท.ปก. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการความร่วมมือทางวิชาการไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 16 เพื่อหารือระดับนโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – กัมพูชา ระยะ 3 ปี ฉบับที่ 1 (ปี พ.ศ. 2560 - 2562) รวมทั้งกำหนดกรอบแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาฯ ระยะ 3 ปี ฉบับที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566 - 2568) ณ ห้องบีบี 206 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีนางอรุณี ไฮม์ม รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้แทนจาก ศก. รง. พม. พช. ยธ. กปม. เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมฯ
มท. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยในสาขาการพัฒนาชุมชนและชนบท ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระยะ 3 ปี ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2562 ต่ออายุถึงปี พ.ศ. 2563) ใน ข้อ 2.1.2 (6) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกัมพูชา (ตะโบกวิน-บันทายมีชัย) มีความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดบันทายมีชัยและเจ้าหน้าที่ของอำเภอมาลัยพร้อมด้วยผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดำเนินงานในชุมชนระหว่าง ปี พ.ศ. 2560 - 2562 ที่ประชุมรับทราบว่าโครงการดังกล่าวถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายกัมพูชา เพื่อวางแผนดำเนินการโครงการต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

ในการประชุมได้มีการทบทวนแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายกัมพูชา ทิศทางการจัดทำแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – กัมพูชาระยะ 3 ปี ( ปี พ.ศ. 2566 – 2568) และการปรับจุดเน้นของสาขาความร่วมมือและโครงการในแผนงานความร่วมมือทางวิชาการไทย – กัมพูชา ระยะ 3 (ปี พ.ศ. 2566 – 2568)

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า หากหน่วยงานใดมีโครงการที่ต้องการเพิ่มเติมเข้าไปในแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาฯ ระยะ 3 ปี ฉบับที่ 2 สามารถจัดส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขาฯ ได้ภายในวันที่ 14 มี.ค. 2566 โดยโครงการที่จะเสนอ ขอให้ตอบโจทย์ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก อนึ่ง มีการนัดประชุมเตรียมการฝ่ายเลขาฯ ในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 14 มี.ค. 2566 เพื่อเตรียมประเด็น และกำหนดวันประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 16 ต่อไป

17677023282758.jpg

17677023333124.jpg

17677023395387.jpg