17682536091427.jpg

วันอังคารที่ 21 ก.พ. 2565 น.ส.ภณิชชา ลิ่มสกุล นวท.ชก. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมประชาคมการพัฒนาพื้นที่ชายแดนบริเวณม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ม.4 บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และประชาชนในหมู่บ้าน ต.เวียงแก่น เกี่ยวกับการจัดทำหลักเขตแดนที่ 2-01 บริเวณแก่งผาได ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น โดยมีรอง ผวจ. เป็นประธาน มีหน่วยงานจากส่วนกลาง ได้แก่ ผท.ทหาร สมช. หน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการประชุม

ผู้แทนที่เข้าร่วมทำประชาสังคมได้แก่ชาวบ้าน ม.4 จำนวน 40 ครัวเรือน และผู้ใหญ่บ้านในตำบลจำนวน 4 คน (ขาด 3 หมู่บ้าน) ในเบื้องต้น ประชาชนมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับการจัดทำหลักเขตแดน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ชี้แจงในข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากได้รับฟังข้อมูล ที่ประชุมเห็นด้วยกับการจัดทำหลักเขตแดนที่ 2-01

ทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนที่ไม่เข้าร่วมทำประชาสังคมในวันนี้ อ.เวียงแก่น จะทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นและทำหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อแจ้ง มท. อีกครั้ง

17682536264074.jpg

17682536141078.jpg

17682536112518.jpg

17682536209839.jpg