17722597223851.jpg

เมื่อวันที่ 27 – 28 ก.พ. 2566 ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ รอง หน.สศอ.มท./ผอ.ตท.สป.มท. และนายภาสกร รัตนสุวรรณ นวท.ปก. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท) ร่วมไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3 ณ พื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานและโครงข่าย และโรงแรมเดอะเวโล โฮเทล แอนด์บีเอ็มเอกซ์ ปั๊มฟ์แทร็ค อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ทล. เป็นประธานฝ่ายไทย และ H.E. Heng Rathpiseth Director General of Public Woks เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา โดยมีคณะผู้แทนฝ่ายไทยจาก กกล.บูรพา กต. คค. ทล. กศก. และคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชา เข้าร่วมการประชุมฯ โดยแบ่งรายละเอียดได้ ดังนี้

วันที่ 27 ก.พ. 2566 เวลา 15.00 น. คณะกรรมการจัดทำร่างความตกลงฯ ได้ลงพื้นที่การก่อสร้างสะพานและโครงข่าย ฝั่งราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสำรวจและติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างถนนฝั่งไทยเชื่อมต่อสะพานดำเนินการโดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ทล. งานก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนฝั่งไทย ดำเนินการโดย กศก. และงานก่อสร้างถนนเชื่อมต่อสะพานและอาคารด่านพรมแดนฝั่งกัมพูชา ดำเนินการโดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบเงินกู้แก่ฝ่ายกัมพูชา โดยมีคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชาร่วมลงพื้นที่

วันที่ 28 ก.พ. 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมเดอะเวโล โฮเทล แอนด์บีเอ็มเอกซ์ ปั๊มฟ์แทร็ค อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท) ร่วมไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 3 โดยฝ่ายไทย ได้แจ้งผลการหารือระหว่าง รมว.คค. แห่งราชอาณาจักรไทย และ รัฐมนตรีอาวุโสและ รมว.โยธาธิการและการขนส่งแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมรายงานความคืบหน้าของร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท) ที่ผ่านการตรวจสอบ และแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จากนั้น ทั้งสองฝ่าย
มีประเด็นที่พิจารณาร่วมกัน ดังนี้

1. ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับร่างความตกลงฯ โดยฝ่ายกัมพูชายังมีข้อสังเกตในเนื้อหาบางส่วนของร่างความตกลงฯ ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม โดยฝ่ายไทยจะนำความเห็นของฝ่ายกัมพูชาไปหารือภายในอีกครั้ง และส่งให้ฝ่ายกัมพูชาพิจารณาต่อไป
2. ทั้งสองฝ่ายยังมีข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านสะพานฯ โดยฝ่ายไทยได้นำเสนอโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมผ่านสะพาน พร้อมอธิบาย และชี้แจงจุดประสงค์ของการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านสะพานฯ ว่าเพื่อนำใช้ในการบริหารและการบำรุงรักษาสะพาน รวมถึงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในด่าน โดยฝ่ายกัมพูชา ได้รับฟังความเห็นคิดดังกล่าว และจะนำไปพิจารณาอีกครั้ง

17722597165699.jpg

17722597076114.jpg

17722597121228.jpg

17722597361412.jpg

17722601782560.jpg

17722601971083.jpg

17722602156916.jpg

17722605801934.jpg