17732507643739.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 2 มี.ค. 2566 เวลา 09.30 - 10.30 น. ร.ต.สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป. เป็นผู้แทน มท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทส. กต. สศช. ทน. กปม. เป็นต้น เข้าร่วมการประชุม ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยครั้งแรกของปีนี้ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบความก้าวหน้าของงานที่สำคัญของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง โดยเฉพาะการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 4 ในวันที่ 5 เม.ย. 2566 ณ เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งจะมีสาระสำคัญ คือ การประกาศปฏิญญาเวียงจันทน์ ค.ศ. 2023 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์เชิงนโยบายของประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ในการมุ่งเน้นการดำเนินงานตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 โดยมีแนวคิดหลักในการเสริมสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ประเทศคู่เจรจา หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและหุ้นส่วนอื่น ๆ เพื่อความมั่นคงด้านน้ำและความยั่งยืนของลุ่มน้ำโขง โดยปฏิญญาเวียงจันทน์จะเป็นนโยบายสำหรับการดำเนินการของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงต่อไป ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบและเห็นชอบตามที่ สทนช. เสนอในหลักการของร่างปฏิญญาฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา พร้อมกันนี้ ได้ให้ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการเพื่อสนับสนุนการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 4 ต่อไป

17732507467341.jpg

17732507425518.jpg

17732507444787.jpg