17859930391117.jpg

วันที่ 22 - 24 มี.ค. 2566 ร.ต.สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป. นางอุมามาศ ฉวีวรรณ ผอ.กพบ.ตท.สป. พร้อมด้วย น.ส.วิมลวรรณ เจียงวิลาวัณย์ นวท.ปก. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมซ้อมแผนในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามพื้นที่ชายแดน ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระนอง

โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (OIC) ของ คร. ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ระนอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) กรณี โรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัดและถอดบทเรียนการฝึกซ้อมแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 กรณี อุทกภัย/วาตภัย การเกิดอุบัติเหตุทางเรือและโรคระบาดในพื้นที่ จ.ระนอง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านโรคและภัย ระดับจังหวัดและอำเภอ
2.เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้เกิดการฝึกซ้อมแผนการจัดการภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์และสาธารณสุข แบบครบวงจรและบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งกลับสายการแพทย์ ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัยทุกระดับ
3.เพื่อนำระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS)
ใช้ในการฝึกซ้อมแผน โดยมีการมอบหมายหน้าที่ตามกล่องภารกิจอย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ตรงตามบทบาทหรือกล่องภารกิจ
4.เพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการจัดการภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์และสาธารณสุข แบบครบวงจรและบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างบูรณาการ

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 เปิดการประชุมและฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค อาทิ นายแพทย์จากสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองระบาดวิทยา นอกจากนี้ ผอ.ตท.สป. ได้บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในมิติด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย” แนะนำให้รู้จัก ตท.สป. และยกหลักการในการทำงานแบบรู้เขา รู้เรา ของซุนวู รวมทั้งตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาในเรื่อง Sister City และการดำเนินการของกระทรวงกับผู้ที่สนใจได้รับทราบและเข้าใจ

เมื่อวันที่ 23 - 24 มี.ค. 2566 เป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะฯ แยกเป็น 6 กลุ่ม แบ่งเป็นอำเภอ 5 กลุ่ม และมีศูนย์กลางเป็นจังหวัด โดยในกลุ่มจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปภ. กอ.รมน. ตร. ศรชล. อบจ. NGO อสมท. เป็นต้น ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการซ้อมแผนบนโต๊ะฯ ยังมีการให้ในกลุ่มระดมความคิดในส่วนของจุดแข็ง จุดอ่อน พร้อมให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอบทสรุปที่ได้จากการทำกิจกรรมสำหรับการเตรียมความพร้อมป้องกันและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในอำเภอของตนเอง

17859930346721.jpg

17859930378807.jpg

17859930487687.jpg

17859930543052.jpg

17859930572619.jpg

17859930440938.jpg

17859930459976.jpg