18011240465192.jpg

วันที่ 20 เม.ย. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางอุมามาศ ฉวีวรรณ ผอ.กพบ. และน.ส.วิมลวรรณ เจียงวิลาวัณย์ นวท.ปก. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC)ไทย - เมียนมา (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 1 ชั้น 3 บก.ทภ.3 โดยมี พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร ผบ.ศปก.ทภ.3 เป็นประธาน

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ผอ.กพบ.ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงการติดตามความคืบหน้าประเด็นการผลักดันจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางหลักแต่ง และจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก รวมทั้ง การผลักดันและเร่งรัดให้ฝ่ายเมียนมารับรองผลการจัดทำการสำรวจและจัดเก็บรายละเอียดภูมิประเทศร่วม (JDS) ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร โดยที่ประชุมจะนำเรื่องข้างต้นไปเจรจาที่ประชุม RBC ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 35 ต่อไป

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นการหารือประเด็นการเจรจากับฝ่ายเมียนมา เพื่อเตรียมข้อมูลสู่การประชุม RBC ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 35 ในวันที่ 28 - 30 มิ.ย. 2566 ณ จ.เชียงใหม่ ต่อไป

18011240331375.jpg

18011240437001.jpg

18011240391262.jpg

18011240362720.jpg