455787020394289405.jpg

วันศุกร์ที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ร.ต. สรมงคล มงคละสิริ ผอ.ตท.สป. พร้อมด้วย นางอุมามาศ ฉวีวรรณ ผอ.กพบ.ตท. นางสาวภณิชา ลิ่มสกุล นวท.ชก. นายณัฐพล อุดมเมฆ นวท.ปก. นางสาววิมลวรรณ เจียงวิลาวัณย์ นวท.ปก. และนายกฤตยชญ์ เมฆช้าง พนักงานประจำสำนักงาน เข้าร่วมประชุมและหารือในประเด็นเกี่ยวกับเขตแดนราชอาณาจักรไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สมช. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. ชด.ทหาร และ ผท.ทหาร

การประชุมหารือตามข้างต้น มีประเด็นหารือด้านเขตแดนที่สำคัญ ใน ๓ ด้านประเทศ ดังนี้

๑) ด้าน สปป. ลาว หารือท่าทีของฝ่ายไทยต่อกรณีพิพาทบนพื้นที่บริเวณเกาะดอนในแม่น้ำโขง ได้แก่ เกาะดอนบ้านหนาด เกาะดอนปลาแดก จ.นครพนม และในประเด็นที่ ชด.ทหาร เสนอให้มีการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่เกาะดอนต่ำ ดอนแดง จ.หนองคาย เป็นต้น

๒) ด้านราชอาณาจักรกัมพูชา ได้มีการหารือแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ในกรณีที่มีการประท้วงในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น การประท้วงที่เกี่ยวเนื่องกับการระเมิด MOU ๒๕๔๓ การประท้วงที่อาจเป็นการละเมิดอธิปไตยของชาติ และการประท้วงในประเด็นอื่นที่มิใช่ประเด็นเขตแดน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานความคืบหน้าและประเด็นที่มีปัญหาในระหว่างการสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศร่วม (JDS) และกำหนดเขตห้ามก่อสร้างบริเวณพื้นที่โนนหมากมุ่น จ.สระแก้ว เพื่อเปิดจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

๓) ด้านประเทศมาเลเซีย ได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดทำเขตแดนคงที่ในพื้นที่แม่น้ำโก-ลก จ.นราธิวาส และประเด็นคงค้างในการแก้ปัญหาในพื้นที่บ้านแฆแบ๊ะ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อันเนื่องมาจากแม่น้ำโก-ลกเปลี่ยนทิศทางเดิน เป็นต้น

ในการนี้ ผอ.ตท.สป. ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า เห็นควรให้มีการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่เป็นส่วนกลาง เพื่อให้ทุกหน่วยงานยึดเป็นแนวปฏิบัติกลาง ให้สามารถปฏิบัติและกำหนดท่าทีเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นหารือในการเตรียมการสำหรับการจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน แก่กองกำลังในพื้นที่ทั้ง 3 กองกำลัง ได้แก่ กองบัญชาการป้องกันชายแดน จันทบุรีและตราด (กปช.จต.) กองกำลังบูรพา และกองกำลังสุรนารี เป็นต้น

455787020394369712.jpg

455787020394417592.jpg

455787020394489389.jpg

455787020394524717.jpg