การตรวจเยี่ยมและรับฟังคำบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง

ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง

ขึ้นแท่นพิธีเพื่อรับการเคารพจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)

 

>>> ภาพการประชุม:การประชุมเพื่อมอบนโยบายและกำหนดเป้าหมายแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

>>> ภาพบรรยากาศ : งานเลี้ยงรับรองการประชุมเพื่อมอบนโยบายและกำหนดเป้าหมายแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

>>> ภาพการประชุม:การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน "หัวข้อความร่วมเพื่อการพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561