วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอัษฏางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงค์ราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ASEAN English Camp ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ให้แกบุคลากรกระทรวงมหาดไทย