S__19390501.jpg

วันนี้ 11 เมษายน 2567 น.ส. ฐิติพร อุนรัตน์ ผอ.กตท.ตท.สป. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน มท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation: JCBC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รอง นรม.และ รมว.กต. เป็นประธานร่วมกับนายบุ่ย แทงห์ เซิน รมว.กต. เวียดนาม โดยที่ประชุมฯ มีประเด็นหารือความร่วมมือใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านความสัมพันธ์ระดับประชาชน และประเด็นภูมิภาคและอนุภูมิภาค

ทั้งนี้ ในส่วนของ มท. มีประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่อง 1) การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับเวียดนาม ซึ่งมีการลงนาม MOU ร่วมกันแล้ว 16 คู่ และ มี 4 คู่ ที่อยู่ระหว่างจัดทำ MOU ร่วมกัน 2) ความร่วมมือเกี่ยวกับสินค้า OTOP และ OCOP

S__19390505.jpgS__19390504.jpgS__19390503.jpg

S__50241561.jpg

วันที่ 10 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ปมท. ได้มอบหมายให้ ผอ.ตท.สป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตท.สป. และ สกม.สป. เป็นผู้แทน มท. เข้าร่วมการประชุมหารือข้อเสนอการอำนวยความสะดวกการตรวจลงตราในประเด็นข้อกฎหมาย ณ ห้องประชุมกรมการกงสุล ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีนางมณฑ์หทัย รัตนนุพงค์ ผอ.ตท.สป. นายพิชิต ตู้บรรเทิง ผอ.กลุ่มงานร่างกฎหมาย สกม.สป. นางสาวนริศรา รุ่งประชาเดช นิติกรปฏิบัติการ สกม.สป. และนางสาวสิรภัทร จงวัฒนาบุญ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตท.สป. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมหารือข้อเสนอการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2567

- ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่จะนำเข้า ครม. เพื่อพิจารณาในวันที่ 30 เม.ย. 2567 จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะขอรับการตรวจลงตราณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival: VOA)
2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ทำงานหรือการติดต่อธุรกิจระยะสั้น ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินหกสิบวัน
เป็นกรณีพิเศษ (ผ.60)
3. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อท่องเที่ยวและทำงานทางไกล เป็นกรณีพิเศษ (Destination Thailand Visa)
4. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อศึกษา หรือศึกษาและทำงาน เป็นกรณีพิเศษ (Non-ED Plus)

- กรมการกงสุล กต. จะเสนอ ครม. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตรา โดยมี ปกต. เป็นประธาน มีอธิบดีกรมการกงสุล กต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ มท. สตม. รง. เป็นกรรมการ และมี ผอ.กองตรวจลงตรา กรมการกงสุล กต. เป็นเลขานุการ

S__50241564.jpgS__50241563.jpg

Subcategories